Inloggen en voorwaarden

Inloggen

Hier kan je:

 • Inloggen.
 • Registreren – let op: als je wilt inschrijven voor les en je hebt nog géén toegangscode, dan kan je ook “gewoon” het blanco inschrijfformulier invullen.
 • Nieuw wachtwoord opvragen als je het oude bent vergeten.
 • Wachtwoord wijzigen.
 • Onze MY TENNIS APP oproepen voor de selfservice.
 • Wisselen om de website en MY TENNIS APP als iemand anders te bekijken (ook wel ouderlijk toezicht genoemd). De setup hiervan gaat via de app.

Lesreglement

Als je inschrijft, ga je akkoord met ons trainingsreglement.

Inschrijving, Annulering, indelen en prijzen

VLTV:

 1. De prijsvermelding van de training is gebaseerd op een groepsgrootte van 4,6 of 8 personen. Indien er 2 personen minder zijn dan de standaard groepsgrootte dan komt er een overleg over het eventueel inkorten van de tijdsduur of mindering van het aantal trainingen.
 2. De annulering gaat in op het moment dat de schriftelijke opzegging door MY-Tennis ontvangen is.
 3. Indien de Cursist de Overeenkomst opzegt voor aanvang uitvoering Overeenkomst (ongeacht de reden), dan is de cursist gehouden een deel van het Cursusgeld aan MY-Tennis te betalen, te weten als volgt:
  • Bij Annulering 6 weken voor aanvang: 0%
  • Bij Annulering 4 weken voor aanvang: 25%
  • Bij Annulering 2 weken voor aanvang: 50%
  • Bij Annulering minder dan 2 weken voor aanvang: 100%
 1. Een cursist dient de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
 2. Indien de Cursist de Overeenkomst opzegt voor aanvang uitvoering Overeenkomst door omstandigheden buiten de schuld van de cursist om (bijvoorbeeld een langdurige blessure), dan wordt – met inachtneming van bovenstaande regeling – maximaal 50% van het Cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Indien de cursist de overeenkomst tijdens de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk opzegt door omstandigheden buiten de schuld van de cursist om (bijvoorbeeld een langdurige blessure) van minimaal 4 gemiste lesweken opeenvolgend, dan heeft de cursist – na evenredige verrekening van de reeds gevolgde lesuren – recht op restitutie van 50% van de gemiste lessen, tenzij meer dan de helft van het lesprogramma is gevolgd. Voor de lesprogramma’s die in de winter worden gevolgd geldt dat er geen restitutie gegeven wordt van de bij het cursusgeld inbegrepen baanhuur. Voordat er restitutie plaats kan vinden is een schriftelijke doktersverklaring noodzakelijk.
 4. Indien de Cursist een vervanger (bij voorkeur van gelijk niveau) regelt na een annulering, dan is het bovenstaande niet van toepassing. Vervanging kan alleen plaatsvinden na overleg met en goedkeuring van MY-Tennis.
 5. Wanneer er voor meer dan 2 dagen verhinderingen worden opgegeven kan geen optimale trainingsgroep gegarandeerd worden.
 6. Verzoek tot wijzigingen na de belavond kunnen niet meer worden aangenomen.
 7. Om deel te kunnen nemen aan de lessen van MY is een lidmaatschap van de VLTV verplicht.

    TV NIEUWVEEN:

    1. De prijsvermelding van de training is gebaseerd op een groepsgrootte van 4, 6 of 8 personen. De totale trainingskosten worden bij de junioren en senioren gedeeld door het aantal personen in de groep. Indien er afgeweken wordt van de standaard groepsgrootte gaat dit in overleg.
    2. De annulering gaat in op het moment dat de schriftelijke opzegging door MY-Tennis ontvangen is.
    3. Indien de Cursist de Overeenkomst opzegt voor aanvang uitvoering Overeenkomst (ongeacht de reden), dan is de cursist gehouden een deel van het Cursusgeld aan MY-tennis te betalen, te weten als volgt:
     • Bij Annulering 6 weken voor aanvang: 0%
     • Bij Annulering 4 weken voor aanvang: 25%
     • Bij Annulering 2 weken voor aanvang: 50%
     • Bij Annulering minder dan 2 weken voor aanvang: 100%
    1. Een cursist dient de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
    2. Indien de Cursist de Overeenkomst opzegt voor aanvang uitvoering Overeenkomst door omstandigheden buiten de schuld van de cursist om (bijvoorbeeld een langdurige blessure), dan wordt – met inachtneming van bovenstaande regeling – maximaal 50% van het Cursusgeld in rekening gebracht.
    3. Indien de cursist de overeenkomst tijdens de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk opzegt door omstandigheden buiten de schuld van de cursist om (bijvoorbeeld een langdurige blessure) van minimaal 4 gemiste lesweken opeenvolgend, dan heeft de cursist – na evenredige verrekening van de reeds gevolgde lesuren – recht op restitutie van 50% van de gemiste lessen, tenzij meer dan de helft van het lesprogramma is gevolgd. Voor de lesprogramma’s die in de winter worden gevolgd geldt dat er geen restitutie gegeven wordt van de bij het cursusgeld inbegrepen baanhuur. Voordat er restitutie plaats kan vinden is een schriftelijke doktersverklaring noodzakelijk.
    4. Indien de Cursist een vervanger (bij voorkeur van gelijk niveau) regelt na een annulering, dan is het bovenstaande niet van toepassing. Vervanging kan alleen plaatsvinden na overleg met en goedkeuring van MY-Tennis.
    5. Wanneer er voor meer dan 2 dagen verhinderingen worden opgegeven kan geen optimale trainingsgroep gegarandeerd worden.
    6. Verzoek tot wijzigingen na de belavond kunnen niet meer worden aangenomen.

      Training & Inhalen

      Trainingsuur

       • Nieuwveen: onder een trainingsuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten. Onder trainingen van een halfuur wordt verstaan een tijdseenheid van 25 minuten.
       • VLTV: onder een trainingsuur wordt verstaan een tijdseenheid van 55 minuten. Onder trainingen van een halfuur wordt verstaan een tijdseenheid van 27 1/2 minuten.
      1. Niet verschijnen op de training is voor rekening van de klant.
      2. Bij annulering door de cursist (buiten blessures of ziektes om) gedurende de cursus, gerekend vanaf de eerste lesweek, vindt er géén restitutie van het trainingsgeld plaats.
      3. Afmeldingen graag van tevoren (liefst per sms) doorgeven aan de trainer.
      4. Als u een training om de een of andere reden moet missen, zullen wij ons best doen voor u zodat u deze training op een ander tijdstip in kan halen. Een garantie kunnen wij helaas niet geven. Uitgezonderd zijn privétrainingen, mits zij 48 uur van tevoren zijn afgebeld (max.1keer).
      5. Wanneer de zomertraining niet door kan gaan door weersomstandigheden dan wordt de 50/50 regeling toegepast. De eerste les is voor rekening van de klant en de 2e les voor MY-tennis enz.
       Wanneer de wintertraining niet door kan gaan door weersomstandigheden worden de eerste drie door weersomstandigheden, uitgevallen lessen ingehaald. De periode halverwege februari t/m begin maart (m.u.v. de voorjaarsvakantie) zijn gereserveerd voor de inhaallessen. Indien in deze periode door weersomstandigheden de inhaallessen geen doorgang kunnen vinden zal in overleg gezocht worden naar alternatieve inhaalmogelijkheden, worden deze niet gevonden zal MY-tennis overgaan tot restitutie.
      6. Bij afwezigheid door bijv. ziekte van de trainer wordt de training ingehaald, mocht dit niet mogelijk zijn dan worden de resterende trainingen vergoed.  Bij langdurige afwezigheid van de trainer tracht MY-tennis een vervangende trainer te vinden.

      Financiële verplichting

      1. Het trainingsgeld dient uiterlijk voor aanvang van de training of anders uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
      2. Administratiekosten: Wanneer My-tennis na 14 dagen niet het verschuldigde bedrag heeft ontvangen zullen er bij de herinnering € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.
      3. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde betalingstermijn is de Cursist van rechtswege in verzuim. MY-Tennis is in dit geval gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten. MY-Tennis is tevens gerechtigd wettelijke rente te berekenen over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat cursist in verzuim is tot het moment van betaling van het opeisbare bedrag. Indien MY-Tennis (buiten)gerechtelijke incassokosten maakt ter verhaal van het opeisbare Cursusgeld, dan zullen deze kosten voor rekening komen van Cursist.

      Algemeen

      Voor vragen en/of klachten betreffende tennistraining of andere activiteiten van MY-Tennis kunt u een e-mail sturen naar info@my-tennis.nl. Tevens kunt u uw klacht melden aan het bestuur.
      MY-Tennis stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen zijn ontstaan.

      Privacyvoorwaarden

      Voor onze administratie en communicatie gebruiken wij PLANMYSPORT. Hiervoor gelden de volgende privacyvoorwaarden.

      Producten

      Na inloggen kunnen onze medewerkers hieronder de producten van PLANMYSPORT opstarten.

      Contact

      VLTV Vinkeveen
      Mijdrechtse Dwarsweg 2
      3645 GA Vinkeveen

      TV Nieuwveen
      Ursulapad 1
      2441 BZ Nieuwveen

      Michiel
      06-41314729

      Yoeri
      06-15083307

      info@my-tennis.nl